Polígono Industrial Os Capelos

OBJETIVOS:

Los objetivos de la Entidad de Conservación Polígono "Os Capelos" quedan resumidos en su acta de constitución:

"Constituie ó obxecto e fins da Entidade:
1.- Velar polo adecuado uso dos elementos da urbanización garantizando e esixindo o cumprimento dos dereitos e obligación que competen os membros da Entidade.
2.- Atendelas prestacións dos servicios básicos urbanísticos previstos no planeamento aplicable, asi como o mantenemento e conservación daqueles, entre os de cesión obrigada da Corporación Municipal, que previo o Convenio suscrito o efecto coa mesma, consideránse deben ser realizados directamente pala Entidade.
3.- Establecer e dirixir os servicios comúos que de acordo ca punto anterior foranlle outorgados, administración, garda de seguridarle e Vixilancia, etc. previsto no planeamento ou que veñan esixidos pala urbanización e considerense pertinente dictando o efecto as adecuadas normas do réximen interior.
4.- Distribuilos gastos comúns entre tódolos membros da entidade de conformidade coas normas establecidas nos presentes Estatutos e cos acordos validamente adoptados polos órganos rectores da entidade.
5.- Velar polo estricto cumprimento das Ordenanzas do Planeamento aprobado.
6.- Promovela convivencia social dos membros da Entidade, dirimendo as diferencias que poideran surxir entre eles con relación o uso e disfrute dos elementos propios e comúns.
7.- Adoptalas medidas e exercitar, no seu caso, as accións correspondentes frente os membros da Entidade, ou terceiras persoas pra esixir o adecuado cumprimento das obrigas contraidas por razón do planeamento vixente.
8.- Defendelos intereses comúns ante calquer Organismo ou autoridade do Estado, dos Entes Autonómicos, da Provincia e do Municipio, asi como ante Xuzgados e Tribunais de calquer grao e xurisdicción.
9.- Calquer outra finalidade licita de natureza urbanística que veña esixida ou fundamentada na actuación."